Giảm Giá đến 30% sản phẩm theo chương trình xả tổng kho

Chính thức giảm đến 30% những sản phẩm theo list dưới đây
 

 

Tủ mát Alaska SL 8C

 

Tủ mát Alaska SL 7C

 

 

Tủ mát Alaska SL 12C

 

Tủ mát Alaska SL 16C3

 

 

Tủ Đông Alaska 45G

 

 

Tủ Đông Alaska 100G2

 

Tủ mát Alaska SL 14C3

 

Tủ mát Alaska SL 24C4

 

Tủ Đông Alaska 700y

 

Tủ Đông Alaska 950y

 

 

TIN TỨC KHÁC